+48 508 047 756, +48 87 739 00 75 justyna.lewandowska@wp.eu

Kancelaria Adwokacka Adwokat Justyna Lewandowska

Kancelaria Adwokacka Adwokat Justyna Lewandowska

Adwokat Justyna Lewandowska specjalizuje się w udzielaniu porad prawnych, sporządzania pism procesowych oraz prowadzeniu spraw sądowych z zakresu:

 • prawa karnego, prawa karnoskarbowego, prawa wykroczeń:
  • reprezentacja strony w postępowaniu karnym i wykroczeniowym na etapie postępowania przygotowawczego oraz sądowego, w tym sporządzanie zawiadomienia o przestępstwie oraz prywatnego aktu oskarżenia,
  • w sprawach o odszkodowanie za niesłuszne skazanie i tymczasowe aresztowanie.
 • postępowania wykonawczego:
  • reprezentacja skazanego na etapie postępowania wykonawczego, w tym w sprawach o warunkowe przedterminowe zwolnienie, odroczenie wykonania kary, przerwy w odbywaniu kary, zgody na odbywanie kary pozbawienia wolności w trybie dozoru elektronicznego, w sprawie o wydanie wyroku łącznego.
 • prawa cywilnego, w tym:
  • prawa zobowiązań – m.in. sprawy o zapłatę, odszkodowanie, sprawy dotyczące wypadków komunikacyjnych, sprawy o ochronę dóbr osobistych,
  • prawa rodzinnego i opiekuńczego – m.in. sprawy o rozwód, separację, podział majątku wspólnego, alimenty, kontakty z dzieckiem, ustalenie ojcostwa,
  • prawa spadkowego – m.in. sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek,
  • prawa rzeczowego – m.in. sprawy o ochronę prawa własności i posiadania, zasiedzenie, ustanowienie służebności, eksmisję.
 • prawa gospodarczego:
  • reprezentacja w sprawach gospodarczych przed sądami i innymi instytucjami, w tym prowadzenie postępowań w sprawach o zapłatę należności,
  • pomoc prawna na etapie zakładania działalności gospodarczej,
  • tworzenie spółek prawa handlowego oraz ich rejestracja w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
  • bieżąca obsługa podmiotów gospodarczych,
  • pomoc w uzyskaniu zezwoleń lub koncesji na prowadzenie działalności.
 • prawa administracyjnego:
  • reprezentacja przed organami administracji rządowej i samorządowej, wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.
 • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych:
  • reprezentacja pracodawcy, jak i pracownika przed sądami pracy,
  • pomoc prawna w sprawach dotyczących wypowiedzeń umów o pracę, przywrócenia do pracy oraz w sprawach o mobbing,
  • przygotowywanie projektów aktów wewnątrzzakładowych i umów o pracę,
  • dochodzenie świadczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych.
 • postępowania egzekucyjnego
  • sporządzanie wniosków egzekucyjnych we wszelkich sprawach podlegających egzekucji,
  • reprezentacja Klientów w postępowaniu przed komornikami,
  • sporządzanie wniosków o zawieszenie postępowania egzekucyjnego,
  • sporządzanie pozwów przeciwegzekucyjnych,
  • prowadzenie postępowania o upadłość konsumencką.

Adw. Justyna Lewandowska reprezentuje Klientów przed Sądami I i II Instancji we wszystkich sprawach. Istnieje również możliwość reprezentowania przed Sądem Najwyższym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym. Zajmuje się sprawami w których zachodzi możliwość wznowienia postępowania.